เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม

รองอธิการบดี
Vice President

อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
Director of Office of Resource Management Division, Suphanburi

ข่าวประชาสัมพันธ์

Link อื่นๆ


แสดงข้อมูลเป็นแท็บ โดยเลือกเนื้อหาหมวดหมู่ใดก็ได้

ดูทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบรายการ)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (เลือกหมวดหมู่หลัก และแสดงเนื้อหาเป็นแท็บจากหมวดหมู่ย่อย)

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
(แสดงเนื้อหาจากหมวดหมู่ ในรูปแบบ ภาพ และ ชื่อหัวข้อ)
มทร.สุวรรณภูมิ รับมอบรถน้ำ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิและบริษัท SNC GROUP
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ
มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมกรอบแนวคิดในการพัฒนา ภายใต้ ๕ เสาหลัก
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี นิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
มทร.สุวรรณภูมิ ขับเคลื่อนการพัฒนาเว็บไซต์ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำตารางสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๖
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานักงานสีเขียว (Green Office) ประจาปี ๒๕๖๖
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖
เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน
มทร.สุวรรณภูมิ ประชุมตรวจการประเมินผลการศึกษาเบื้องต้น ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์สุพรรณบุรี
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโนบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล “RUS Walk & RUN” ชิงถ้วยพระราชทาน
มทร.สุวรรณภูมิ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๖
มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามนโยบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการทำปุ๋ยหมักพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติศาสกษัตริย์กิจกรรมสืบสานสงกรานต์
อบรมเชิงปฏิบัติการ Motion Graphic and Data Visualization for Presentation เพื่อการนำเสนอสื่ออย่างสร้างสรรค์
ขอเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายนักสารสนเทศ (Mini-MIS)
พิธีเปิดโครงการ Mini-MIS สำหรับผู้บริหารระดับกลาง
ขอเชิญบุคลากรมทร.สุวรรณภูมิเข้าร่วมร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมสำหรับจัดการงานเอกสารด้วย WPS Office
อบรมการใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสาร WPS Office
Address

กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
เลขที่ 450 ถ.สุพรรณบุรี - ชัยนาท
ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
โทร.035-434004

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 0 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 854 ครั้ง
  • ปีนี้ : 1140 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 1159 ครั้ง
Follow Us
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

Copyright ©2020 RUS | กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ